Privatumo politika

Duomenų valdytojas ir svetainės www.sushiking.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Prabangos skonis“, įmonės kodas  304417371 adresas Didžioji g. 263 , Palanga, elektroninio pašto adresas  prabangosskonis@gmail.com

UAB „Prabangos skonis “ yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir labai rimtai prisiima atsakomybę už klientų informacijos saugumą. Mes aiškiai išdėstysime, kokią informaciją renkame ir kaip su ja elgiamės.

1. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje išdėstyta:

  • Kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame ir kiek tai yra susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis kaip su klientu;
  • Iš kur duomenis gauname;
  • Kaip su tais duomenimis elgiamės;
  • Kaip saugome duomenis;
  • Kam tuos duomenis perduodame / atskleidžiame;
  • Kaip tvarkomės su Jūsų duomenų apsaugos teisėmis; 1.8 Kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių.

Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

2. Sąvokos

2.1 Duomenų valdytojas – UAB „Prabangos skonis“, įmonės kodas  304417371 , PVM mokėtojo kodas LT10010708512 , adresas korespondencijai – Adresas: Didžioji g.263, Palanga, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – prabangosskonis@gmail.com

2.2 Duomenų tvarkytojas – paslaugų tiekėjai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis UAB “Prabangos skonis “, kaip duomenų valdytojo, vardu.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

2.4 Duomenų subjektas – tai klientas – fizinis asmuo įsigijęs ar užsisakęs prekių iš UAB “Prabangos skonis ”

2.5 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.6 Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

2.7 Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainėsperduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

3. Asmens duomenys tvarkomi siekiant

3.1 Mes tvarkome asmens duomenis, reikalingus užsakymo pateikimui elektroninėje parduotuvėje www.sushiking.lt. Norint užsisakyti maisto elektroninėje parduotuvėje, būtina pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nebus galimybės įgyvendinti užsakymo. Nurodyti duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros ar kitais nenurodytais tikslais. Po dviejų metų nuo užsakymo atlikimo datos duomenys bus pašalinami iš sistemos.

Renkami duomenys:

  • Vardas;
  • Pavardė;
  • El. pašto adresas;
  • Mobiliojo telefono numeris;

3.2 Sushi King asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų . Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.Pirkimo proceso metu pateikiant užsakymą elektroninėje parduotuvėje, pirkėjas patvirtina asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

3.3 Surinkti asmens duomenys saugomi informacinėse sistemose. Asmens duomenysbus saugomi tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

3.4 Informacija saugoma tam, kad prireikus būtų galimybė suteikti reikiamą informaciją apie pateiktus užsakymus.
Visi asmens duomenys yra saugomi sistemoje 2 metus.

4. Slapukai

4.1 Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

4.2 www.sushiking.lt svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojančių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

4.3 Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

5. Asmeninės informacijos panaudojimas

5.1 UAB „Prabangos skonis“ saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja, teikiant Jums reikalingas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

5.2 Kiekvienam www.sushiking.lt lankytojui, kuris registruojasi tinklalapyje užtikrinama teisė į privatumą.

5.3 Rinkodaros tikslais duomenys naudojami tik gavus Jūsų sutikimą. Jūsų duomenys gali būti naudojami statistinei informacijai rinkti, kuri neatskleis Jūsų tapatybės. Anoniminė statistinė informacija gali būti perduota trečiosios šalims.

5.4 UAB „Prabangos skonis “ neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.
    
5.5 www.sushiking.lt lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

5.6 Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad UAB „Prabangos skonis“ ištaisytų ar sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti UAB „Prabangos skonis “ paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) arba sustabdomas.

6. Informacija kompiuteryje

6.1 Jums lankantis tinklalapyje www.sushiking.lt pasiliekame teisę į Jūsų kompiuterį įrašyti informaciją („cookies“). Dėka šios informacijos Jūs galite lengviau naudotis mūsų tinklapiu ir galime užtikrinti visų formų nepriekaištingą veikimą.

 6.2 Šioje informacijoje nėra saugomi Jūsų asmens duomenys.

6.3 Jeigu pageidaujate, galite šią informaciją („cookie“) ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top